Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Kayachikitsa CME & Obesity Camp