Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

National Seminar on Pachakarma updates 2019 & Workshop-Drushtakarma